Povinné informace

1.Oficiální název:  Obec Březejc

2.Důvod a způsob založení:  

Obec Březejc má dlouholetou tradici a její činnost se řídí dle zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb., o obcích.

Obec Březejc je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti, řídí se přitom zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami).

3. Organizační struktura:

starostka             Rosová Eva                                                                                                                                          místostarosta     Kavalec Josef                                                                                                                                      zastupitel             Doležalová Daniela                                                                                                                            zastupitel             Švec Ladislav                                                                                                                                  zastupitel             Kryštof Libor                                                                                                                                      finanční výbor     Doležalová Daniela, Švec Ladislav a Kryštof Libor                                                                      kontrolní výbor   Kryštof Libor, Doležalová Daniela a Švec Ladislav                                                                         pověřenec na ochranu osobních údajů obce  Mikroregion Velkomeziříčsko- Bítešsko, Radnická 29/1,          594 01 Velké Meziříčí, IČ 712 19 986, kontaktní osoba JUDr.Diana Kutnerová, tel. 566 782 013                                                                                

4. Kontaktní spojení - 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Březejc                                                                                                                                                                         Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí

                                         4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Březejc                                                                                                                                                            Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí

                                         4.3 Úřední hodiny: čtvrtek 19:00 - 20:00

                                         4.4 Telefonní čísla: Rosová Eva - starostka                +420 774 349 998                                                                                                         Kavalec Josef - místostarosta     +420 607 662 932

                                         4.5 Adresa internetových stránek: brezejc.cz

                                         4.6 Adresa podatelny: Obecní úřad Březejc                                                                                                                                                           Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí

                                         4.7 Elektronická adresa podatelny: obec.brezejc@seznam.cz

                                         4.8 Datová schránka: esiazyr

5. Případné platby lze poukázat: Česká spořitelna, a.s.Velké Meziříčí                                                                                                                                  č.ú. 1621788309/0800

6. IČO: 00842435

7. Plátce daně z přidané hodnoty: Obec Březejc není plátcem DPH

8. Dokumenty - 8.1 Seznamy hlavních dokumentů - územní plán obce Březejc - Město Velké Meziříčí - Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí (velkemezirici.cz)   

                              8.2 Rozpočet - Rozpočty a rozpočtová opatření - Obec BŘEZEJC (brezejc.cz)

9. Žádosti o informace: písemně - poštou, emailem - obec.brezejc@seznam.cz nebo osobně v úřední                                                         hodiny

10. Příjem podání a podnětů: Obecní úřad Březejc, Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí - osobně nebo                                                                        písemně

11. Předpisy - 11.1 Nejdůležitější používané předpisy  - obecně závazné vyhlášky vydané obcí Březejc                                                                                                                 Vyhlášky, dokumenty - Obec BŘEZEJC (brezejc.cz)                                                                                                                          -  Zákon 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.                                                                                                                  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)                                                                                                                         -  Zákon 300/2008 Sb., o elektronických                                                                                                                              úkonech a autorizované konverzi                                                                                                                                       dokumentů                                                                                                                                                                      -  Zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní                                                                                                                             ochraně dětí                                                                                                                                                                       -  Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                                                                                                                 k informacím

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy - 13.1 Vzory licenčních smluv

                                           13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím - Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím - Obec BŘEZEJC (brezejc.cz)

 

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Příspěvky SSP

Vyřizování  přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyřizuje kontaktní místo SSP ve Velkém Meziříčí.

Stavební povolení

Stavba RD a garáže; hospodář. budov. vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby, ŽP a zemědělství

Kácení stromu

Žádosti o kácení stromu vyřizuje OÚ Březejc.

Občanský průkaz

1. OP - zákonný zástupce dítěte požádá prostřednictvím matričního úřadu ve Velkém Meziříčí o vydání Osvědčení o státním občanství dítěte, nutno předložit 1 fotografii ze současnosti, rodný list dítěte, oddací list rodičů a OP jednoho z rodičů 

Výměna OP: K výměně občanského průkazu je třeba předložit dosavadní OP, 1x průkazová fotografie ze současné doby, popřípadě doklady ověřující zápis údajů pokud tyto nejsou vyznačeny v dosavadním OP ( úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy - originál)

Cestovní pas

Žádosti o cestovní pas vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí.

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a podejte na OÚ Březejc.

 Seznam organizací v obci Březejc

  • Sbor dobrovolných hasičů

Další informace a kontakty:

Farnost Ruda

Škola

  • Lhotky (1. - 5. ročník)
  • Velké Meziříčí (od 6. ročníku)

 

Nahoru