Březejc

BřezejcPoloha obce

Obec Březejc leží na silnici z Velkého Meziříčí do Ořechova ve výšce 602 m n/m. Obec je vzdálená 7 km od Velkého Meziříčí a rozkládá se po obou stranách hlavní silnice.

Rozloha: 450 ha
Počet obyvatel: 161 k 31.12.2021

Technická vybavenost

  • plynofikace
  • veřejný vodovod
  • bezdrátový internet
  • požární nádrž
  • sbor dobrovolných hasičů

Historie a současnost

Obec Březejc je poprvé připomínána v roce 1371, kdy se nazývala Brzesye,v roce 1412 Brzezicze a v roce 1436 Březice. Z počátku 17.století mívala obec 10 domů, v roce 1790 bylo 28 domů s 165 obyvateli a v roce 1900 35 domů se 180 obyvateli.

První zmínka o vsi je z roku 1371, kdy i na ní jako na části meziříčského panství Jan ml. z Meziříčí zajistil své manželce Kateřině věno. Vrchnosti patřily myslivna a hájenka, obci kovárna a pastouška.

V obci byla roku 1911 postavena jednotřídní škola.

červenci roku 1924 byl položen základní kámen nového hasičského skladiště a v listopadu téhož roku byly práce dokončeny. V roce 1926 byla zřízena p. Šoukalem první rádiová přijímací stanice. V roce 1946 byl do obce zaveden elektrický proud.V roce 1949 byla dokončena stavba telefonu do vesnice.

V roce 1951 se začíná u "Chlostova" s výstavbou nové ozdravovny pro tělesně postižené z Brna - Králova pole, na kterou dal finanční prostředky Američan Kačerov. Jeho syn se ve staré kolonce vyléčil z obrny. Také v roce 1951 se dostává obci možnost autobusového spojení. V roce 1953 výstavba rozhlasu.

1955 byl zbourána pastouška a začalo se s výstavbou obecní kanceláře.

V roce 1960 zrušen okres Velké Meziříčí a jsme přiděleni k okresu Žďár nad Sázavou.

Na konci roku 1965 začala výstavba kanalizace a pokračovala v letech následujícím, byla vybudována i obecní požární nádrž.

V roce 1976 pro nedostatek dětí byla uzavřena místní škola a v roce následujícím se započalo s vyjednáváním na přestavbu na školu mateřskou, na které před dokončením byly práce MěNV Velké Meziříčí zastaveny a školka nebyla otevřena.

V roce 1980 obec Březejc připadla pod Velké Meziříčí, a tím i všechen obecní majetek. Až v roce 1992 se obec opět osamostatnila. V té době měla 138 obyvatel a 56 popisných čísel.

Nově zvolené zastupitelstvo se snažilo o navrácení obecního majetku. Tentýž rok se začalo s opravou obecní kanceláře a v roce 1995 byla započata výstavba nové autobusové čekárny.

V květnu 1996 byla zbourána asi 200 let stará kaplička a začalo se se stavbou nové, dokončena byla v červenci 1996.

V roce 2012 byly z dotace SZIF opraveny komunikace v obci, parkové úpravy, výměna veřejného osvětlení, úprava sportoviště. Byla započata přístavba obecního úřadu.

V roce 2014 bylo zhotoveno z dotace OPŽP zateplení stávající budovy OÚ i přístavby.

 

Fotogalerie

BřezejcBřezejcBřezejcBřezejcBřezejcBřezejcBřezejcBřezejcBřezejcBřezejcBřezejcBřezejc

 

Nahoru